Element indicat per a esmorteir el colp de la fulla en tancar-se.