Noticies
vertical 300 CMYK 1536x1158 1

Productes

Frontissa Smart

La frontissa del model de porta Smart en tipus lliure, amb buló integrat, de fabricació pròpia.

Frontissa EI2 marcatge CE

Les fulles de les portes Andreu porten, normalment en funció de la seua altura 4 o 3 frontisses d'acer galvanitzat de 3mm de grossària. EL SEU disseny i fabricació s'ajusten a la norma UNE-EN 1935: "frontisses d'un sol eix per a portes Talla-Focs". Les frontisses van unides mitjançant caragols a la fulla.

Les frontisses van unides mitjançant caragols a la fulla.

Frontissa Ensamblada

Mecanisme per a l'obertura o tancament de la porta o registre per a articular la fulla. Les frontisses d'Andreu són de disseny i fabricació propi, amb igual acabat que el marc.

La frontissa de la porta Ensamblada va unida mitjançant reblons i machembrado a la fulla i soldades al marc.

Frontissa RF

Les fulles de les portes Andreu porten, normalment en funció de la seua altura 4 o 3 frontisses d'acer galvanitzat de 3mm de grossària. Les frontisses van unides mitjançant caragols a la fulla.

Frontissa EI2 amb moll

Les fulles de les portes Andreu porten, normalment en funció de la seua altura 4 o 3 frontisses d'acer galvanitzat de 3mm de grossària. Les frontisses van unides mitjançant caragols a la fulla.

Jaimito

Soy un estupido de mierda y atiendo boludos